Αναρτήσεις

Website Privacy Policy

Effective date: May 20, 2018 ​ This Privacy Policy describes how your personal information is collected, used, and shared when you visit www.catescfxanthi.gr (the “Site”). Please note that this Privacy Policy applies only to the Site and not to the Android and iOS applications. ​ PERSONAL INFORMATION WE COLLECT Our Site follows a standard procedure of using log files. These files log visitors when they visit websites. All hosting companies do this and a part of hosting services' analytics. The information collected by log files include internet protocol (IP) addresses, browser type, Internet Service Provider (ISP), date and time stamp, referring/exit pages, and possibly the number of clicks. These are not linked to any information that is personally identifiable. The purpose of the information is for analyzing trends, administering the site, tracking users' movement on the website, and gathering demographic information. ​ Like any other website, our Site uses also 'cook…

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 23 . 04. 2019!!!

Εικόνα
FITNESS + INTRO WODFOR TIME:
20-15-10-5 Thrusters, burpee over bar,
T2b/k2c

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 22 . 04. 2019!!!

Εικόνα
FITNESS + INTRO WOD 5RFT:
20 wall ball, 200m run, 10 jerk

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 19 . 04. 2019!!!

Εικόνα
FITNESS + INTRO TEAM WOD (In teams of 4)
#P1  EMOM3: 15 db snatch
                         10 push ups
#P2  EMOM3: 15 deadlift
                         10 lunges (FITNESS--> with plate OH)
#P3  EMOM3:  15 T2b/k2e
                          10 push jerk
#P4  EMOM3:   5 Shuttle sprints  x 10m
                           5 cal row
*Switch  stations even 3rd min.
** Whenever one of the athletes fails to complete
the reps of both exercises on the mimute
PENALTY TO THE WHOLE TEAM...SYNCHRONIZED
BURPEES FOR THE WHOLE MINUTE !

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 18 . 04. 2019!!!

Εικόνα
FITNESS WODAMRAP 15:
10 Swings (increase by 5 reps), 4 burpees (increase by 2 reps)
2 clean  & jerk
14 swings, 6 burpees, 2 clean & jerk...
INTRO WODEMOM 15:
10 swings, 5 burpees

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 17 . 04. 2019!!!

Εικόνα
FITNESS + INTRO WOD 
TABATA 4: Goblet squat
TABATA 4: Shuttle sprints
TABATA 4: Hang kb clean & jerk         -rest 2' -
FOR TIME: 50 burpee over kb   (ONLY FOR FITNESS)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 16 . 04. 2019!!!

Εικόνα
FITNESS WOD Buy in 100 sit ups
then, AMRAP 10: ''Ladder''
5,7,9,11,13...deadlift
10 swings      (total time cap 14')
INTRO WOD Buy in, 100 sit ups
then, 5RFT: 16 ring row,
16 alt. db thrusters, 8 burpee over db

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 15 . 04. 2019!!!

Εικόνα
FITNESS WODFOR TIME:  50 STOH (Shoulder to overhead), 50 T2b (toes to bar)  25 back rack lunges, 50 ring or  box dips, 25 front rack lunges, 50 T2b, 50 STOH INTRO WODE 3MOM 15:  18 deadlift, 15 HR push ups, 12 kcal row .

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 12 . 04. 2019!!!

Εικόνα
FITNESS TEAM WOD (In teams of 2) AMRAP 16: #P1--> 100M gun walk (with plate)  as #P2 --> complete amrap of the complex 1 power snatch + 2 OHS (=1 rep) *Switch when #P1 completes 100m/ before they      change stations must do 4 sychronized burpees **WIN the team with the most reps of complex
INTRO TEAM WOD (In teams of 2)  2 x AMRAP 8: #P1 --> 50 single jump ropes, 12 ring row                  As #P2 --> complete Amrap of the combination      6 deadlift, 3 burpee over bar  -rest btw amraps  1' min-

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 11 . 04. 2019!!!

Εικόνα
FITNESS  + INTRO TABATA WOD
1: TABATA 4: front rack lunges/burpees
2: TABATA 4: thrusters/ plank hold
3: TABATA 4: SDHP/ jump over box
-rest 2'- AMRAP 2:
FITNESS--> bear complex
INTRO --> 30 ''sec front squat/ 30'' sec push press

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 10 . 04. 2019!!!

Εικόνα
FITNESS WOD3RFT:
400m run, 30 air squat, 20 power snatch,
10 burpee over bar.
INTRO WODEMOM 12:
8 Goblet squat, 8 swings, 8 kb twists