Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Δεκέμβριος, 2018

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 28. 12. 2018!!!

Εικόνα
FESTIVE TEAM WOD (In team of 2)
FOR TIME: 50 sychronized burpees (to a plate)
400m run together
100 push ups (in increments of 10 using the plates
400m run together
200 squat (in sets of 20 alternating)
400m run together
150m sychronized lunges holding a plate
400m run together
100 push ups (like previous)
400m run tpgether
50  sychronized burpees (to a plate )          (time cap. 40 min.)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 27. 12. 2018!!!

Εικόνα
FESTIVE WOD 4RFT:
20 pull up , 5 squat clean (ascending weight)  (50%, 60%, 70%, 80%) -rest 5'- AMRAP 10:  20m OH (one kb) walk,  20 HSPU/ 30 HR push ups  (INTRO) -rest 5' 2RFT:  10 deadlift, 20 Ring dips (use band or box)  30 front squat (40kg/20kg)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 21. 12. 2018!!!

Εικόνα
CHRISTMAS WOD 
FITNESS + INTRO
1 Burpee
2 Thrusters
3 Han power clean
4 deadlift
5 swings
6 pull ups
7 wall ball
8 OH db lunges
9 HR push ups
10 alt db snatch
11 T2b
12 Sit ups

e.t
work each exercise
with the following way:
1,
1+2
1+2+3
1+2+3+4
1+2+3+4+5...
until you complete
all exercises!

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 20. 12. 2018!!!

Εικόνα
FITNESS WODAMRAP 12:
3 Muscle up , 6 HSPU , 9 Deadlift,
12 unbroken  clean & jerk

INTRO WODAMRAP 12:
8 calorie row, 10 burpee, 8 thrusters
10 K2c/TTR

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 19. 12. 2018!!!

Εικόνα
FITNESS WOD4RFT:  25 Hang power clean, 25 wall ball, 25 calorie row

 INTRO WODFOR TIME:  1000m  Run, 50 Deadlift, 40 HR push ups, 30 swings, 20 goblet squat, 10 pull up

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 18. 12. 2018!!!

Εικόνα
FITNESS + INTRO WOD 2x AMRAP 7:
1: AMRAP 7: 12 T2b, 10 alt db snatch, 8 box jump
-rest 2'-   
2: AMRAP 7:
''Ladder'' 2,4,6...box jump, hang sq clean, T2b

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 17. 12. 2018!!!

Εικόνα
FITNESS WOD On a 14 min running clock, perform
as more MAX  REPS you can in each rnd :
0'-3' --> 200m run or 15 burpees rem time max reps pull ups
3'-6' -->      -//-              -//-                 clean & jerk
6'-9' -->     -//-               -//-                 push ups
9'-12' -->      -//-            -//-                 clean & jerk
12'-14' -->   MAX REPS Front squat

INTRO WOD6RFT:
6 thrusters, 12 burpee over bar, 18 front rack lunges

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 14. 12. 2018!!!

Εικόνα
FITNESS TEAM WOD  (In teams of 3)
FOR TIME: 50-40-30-20-10 reps of
#P1 --> Cal Row as #P2--> Burpee box jumps #P3--> plank hold 30'' sec
directly into 50-40-30-20-10 reps of:
#P1--> T2b as #P2--> alt. db. snatch  #P3-->  30 sit ups
*P3 determins the change

INTRO TEAM WOD (In teams of 2)
AMRAP 18:  50 wall ball , 100 swings
50 thrusters, 100 kb sit ups
*ONE ATHLETE work at a time

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 13. 12. 2018!!!

Εικόνα
FITNESS + INTRO WOD ''BARBARA''
5RFT: 20 pull ups (INTRO-->use band or box)
30 push ups, 40 sit ups, 50 squat

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 12. 12. 2018!!!

Εικόνα
FITNESS WODBuy in 30 cal row or 25 cal bike
then , 3 rnds of : 5 power snatch
10 OHS (overhead squat), 15 pull ups
Cash out,  30 burpee over bar

INTRO WODAMRAP 12:
25 (one db) sit ups, 20 db to chest alt. lunges,
15 ring row , 10 db snatch (each arm)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 11. 12. 2018!!!

Εικόνα
FITNESS + INTRO WOD4RFTS-AMRAP 3 each -rest 1'  min btw sets
3 power clean (INTRO --> Thrusters)
6 HR push ups (INTRO --> push ups/ ELITE-->  HSPU
9 Air squat

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 10. 12. 2018!!!

Εικόνα
FITNESS WOD4RFT:
25 Swings,50 DU, 25 front rack/ OH burbell lunges
(alternating rnds each movement), 50 DU

INTRO WOD 4RFT:
25 jump over box, 20 alt db thrusters, 15 TTR
*every 2nd min.  1 Skin the cat


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 07. 12. 2018!!!

Εικόνα
  FITNEES + INTRO TEAM  WOD (In teams of 2)
FOR TIME:
#P1-->  80 Wall ball , as #P2--> Ring dip hold
#P1-->  80 TTR, as  #P2--> wall sit hold
#P1--> 80 STOH , as  #P2--> plank hold
#P1--> 80 burpees, as #P2--> L- sit hold
#P1--> 80 deadlift , as #P2 --> HS hold

*ONE  athlete work at a time first exercise /
change whatever they want or when #P2 brakes    (time cap 16')

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 06. 12. 2018!!!

Εικόνα
FITNESS WODAMRAP 12:
5 squat snatch, 7 T2b , 9 burpee  over bar
INTRO WODFOR TIME:
21-15-9 reps of: Burpee box jumps, thrusters, 100m run.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 05. 12. 2018!!!

Εικόνα
FITNESS WODEvery 4' min x 4 Rnds:
-Rnd 1 --> 12 GTOH , (40% of clean ), 3 rnds ''CINDY'', 30 DU
-Rnd 2-->  10 GTOH (50%) , 3 rnds ''CINDY'', 20 DU
-Rnd 3--> 8 GTOH   (60%)      -//-        -//-
-Rnd 4--> 6 GTOH   (70%)      -//-      -//-

INTRO WOD7RFT:
7 burpee over bar , 7 front squat, 7 plate sit ups

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 04. 12. 2018!!!

Εικόνα
FITNESS + INTRO WODFOR TIME:
50-40-30-20-10 reps of:
double unders (or singles  x 2,5), wall ball ,
Hang power clean, swings,   (time cap 16')

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 03. 12. 2018!!!

Εικόνα
FITNESS WOD4RFT:
7 HSPU, 14 deadlift, 250 m Row,
7 burpee, 14 pull ups, 7 kcal bike

INTRO WODAMRAP 14:
200m Run, 10 T2b/ K2e, 20 swings