Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Ιανουάριος, 2019

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 31 . 01. 2019!!!

Εικόνα
 FITNESS WODAMRAP 12:
''Ladder'' 3, 6, 3/ 3,6,6/ 3,6,9/3,6, 12...
3 power  snatch (60%)
6 pistols or 6 front rack lunges
3,6,9,12,15...burpees over bar

INTRO WODAMRAP 12:
''Ladder'' 3,3,3/ 6,6,6/ 9,9,9/ 12,12,12...
kb  SDHP , kb front rack lunges,
burpee  over kb

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 30 . 01. 2019!!!

Εικόνα
FITNESS WOD10 RFT:
 3 Bear complex (50% of jerk )
20 swings

INTRO WODEMOM 16:
1. 5 push ups, 10 squat, 10 sit ups,
2. 10 thrusters

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 29 . 01. 2019!!!

Εικόνα
FITNESS + INTRO WODFOR TIME:
10 GTOH, 8 pull ups, 8 GTOH , 6 pull ups, 6 GTOH , 4 pull ups
6 GTOH , 4 pull ups, 8 GTOH, 6 pull ups, 10 GTOH, 8 pull ups,
(*use 60% of MAX rep clean)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 28 . 01. 2019!!!

Εικόνα
FITNESS WODAMRAP 14:
14 front squat, 14  T2b, 7 burpee over bar

INTRO WOD2 x AMRAP 6:
14 Plate GTOH (Ground to overhead), 14 K2c,
7 burpee onto plate

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 25 . 01. 2019!!!

Εικόνα
FITNESS + INTRO TEAM WOD (In teams of 2)

EMOM 8: even min    #P1-->   amrap mountain climbers
as, #P2 --> plank hold , add min. #P2 -->   -//-
then, FOR TIME: 21-18-15-12-9-6-3
Double db thrusters
Burpee
*As one athlete work the previous exercises, the
athlete hold a plate OH.
*ONE ATHLETE WORK AT A TIME.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 24 . 01. 2019!!!

Εικόνα
FITNESS WOD 3RFT:  40 Hang power clean , 30 squat jump over bar , 20 swings, 10 goblet squat INTRO WODE3MOM 12:  8 pull up (use band or box for jumping pull up) 12 deadlift, 16 cal row

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 23 . 01. 2019!!!

Εικόνα
FITNESS WODFOR TIME: 12-10-8-6-4-2-4-6-8-10-12 Reps of  Pull ups, power snatches
INTRO WODFOR TIME: 150 wall ball   *every time you brake do: 40 climbers, 30 push ups, 20 squat jump over med. ball

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 22 . 01. 2019!!!

Εικόνα
FITNESS + INTRO WODAMRAP 22:
12 X 10m shuttle sprints (or 20m bear crawl)
10 burpees, 8 thrusters, 10 T2b/k2e,
12 HSPU/ HR push ups

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 21 . 01. 2019!!!

Εικόνα
FITNESS WODFOR TIME:
50 DU or 100 Singles, 10 burpees, 13 squat clean
  -//-         -//-       -//-      -//-         ,  11 squat clean
 -//-          -//-       -//-      -//-       9...,7...,5    -//-

INTRO WODAMRAP 7:  X2 (rest 1' min. btw)
12 kb SDHP, 24 one arm alt. russian swings,
 36 climbers, 1 wall climb


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 18. 01. 2019!!!

Εικόνα
FITNESS TEAM WOD (In teams of 2)
FOR TIME: 400m run together
#P1 --> 50 deadlifts while #P2--> holds a plate OH
#P1--> 100 box jumps , while # P2-->holds in plank position
#P1-->10 alt. rnds of  100m farmers carry
while , #P2--> must comlpete 10 burpees
400m run together.
* USE 70% of max deadlifts
**Switch  whatever partners want or if P2 brakes

INTRO  TEAM WOD (In teams of 2)
FOR TIME: 20 alt rnds of:
6 Wall ball , 6 push ups , 6 swings

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 17. 01. 2019!!!

Εικόνα
FITNESS WODAMRAP 14:
8 Shoulder to overhead , 16 deadlifts,
8 burpee, 8 ground to overhead,
16 wall balls.

INTRO WODAMRAP 12:
10 burpee box jump over, 15 HR push ups,
15 double db thrusters, 10 squat

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 16. 01. 2019!!!

Εικόνα
FITNESS + INTRO WODFOR TIME:
30-20-10 Reps of  swings, push ups,
GTOH  (FITNESS --> 50% of max clean ,INTRO -->Plate )
kb sit ups

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 15. 01. 2019!!!

Εικόνα
FITNESS WODFOR TIME:
50 pull ups, 50 box jumps, 40 HR push ups
40 alt. pistols, 30 hang power clean , 30 jerk,
20 ring dips, 20 front squat, 10 wall climb
10 burpee over bar

INTRO WOD E2MOM 14: 
2 Wall climb, 4 burpees, 6 complex  kb goblet squat
+alt. kb lunges

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 14. 01. 2019!!!

Εικόνα
FITNESS + INTRO WODTABATA 4: Box jump, pull ups
-rest 1'-                                  TABATA 4: HR push ups, deadlift
-rest 1'-                                  TABATA 4:Cal. bike , swings

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 11. 01. 2019!!!

Εικόνα
FITNESS TEAM WOD  (In teams of 2) FOR TIME: 80 Power clean  60 box jumps, 40 pull ups,  60 power clean, 40 burpees, 20 T2b , 40 power clean, 20 burpee box jumps, 10 MU *ONE ATHLETE WORK AT A TIME

INTRO TEAM  WOD (In teams of 2) 2 Rnds FOR TIME: 100 Sit ups (med ball)                                    80 wall ball                                   60 goblet squat                                   40 swings                                   20 pull ups *ONE ATHLETE WORK AT A TIME  ** Switch when each athlete complete 10 reps

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 10. 01. 2019!!!

Εικόνα
FITNESS WOD6RFT:
20 Wall ball, 40m  one arm alt.  kb carry
(alt. arms each rnd), 20 swings

INTRO WOD4RFT:
25 plate sit ups, 20 burpee over plate,
15 squat jump over plate, 10 cal. bike

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 09. 01. 2019!!!

Εικόνα
FITNESS + INTRO WOD 4 Rnds - AMRAP 4 each - 1' min rest  10 burpees, 20 alt. db snatch, 15 jump over box

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 08. 01. 2019!!!

Εικόνα
FITNESS WODAMRAP 12:
'Ladder' 2,2,10 / 4,4, 10/ 6,6,10/ 8,8,10 ...
power snatch , OHS, Sit ups

INTRO WODAMRAP 12:
'Ladder'  2,2, 10/ 4,4,10/ 6,6,10/ 8,8,10..
T2b, front squat , sit ups.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 07. 01. 2019!!!

Εικόνα
FITNESS WODFOR TIME:
100 DU or 200 singles, 50 push ups,
100 DU, 50 kb SDHP, 100 DU, 50 Swings,
100 DU or 200 singles, 50 sit ups.

INTRO WODFOR TIME :
 21-15-9 Thrusters, burpee over bar, sit ups

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 04. 01. 2019!!!

Εικόνα
FITNESS + INTRO TEAM WOD (In teams of 2)
AMRAP: 16 Alternating rounds of :
4 power clean, 12 alt db thrusters.
*every 2rd PENALTY 6 burpee over partner (3  each)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 03. 01. 2019!!!

Εικόνα
FITNESS + INTRO WOD
FOR TIME: ''300 rep challenge''
1. T2b/ k2e  2. HSPU/HR push ups
3. Thrusters (40/20 kg) 4. pull ups 5. L sit hold
1''sec =1 rep  6. ring dips 7 push press 8. wall ball
9 front rack lunges 10. burpees
* You have to do as many unbroken  reps as you can
in each exercise before you move to the other
*When you brake you move on to the next exercise
 until you complete  300 reps in total  (time cap 16')