Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Φεβρουάριος, 2019

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 28 . 02. 2019!!!

Εικόνα
FITNESS WOD 3RFT:
30 front rack lunges, 15 pull ups, 30 power snatches
15 DU or 30 singles
INTRO WOD4rnds - AMRAP 3 each
15 wall ball, 15 med. ball sit ups, 15 ring row
-rem. time burpee box jumps
-rest 1' min btw amraps -

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 27 . 02. 2019!!!

Εικόνα
FITNESS + INTRO WODEMOM 4:
 10 V- ups 10 '' sec Hollow hold
then AMRAP 12: 20 push press, 20 swings, 20 goblet
squat
* Every 2nd min. PENALTY 4 burpee over bar

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 26 . 02. 2019!!!

Εικόνα
FITNESS WODFOR TIME:
21 deadlift (50%), 200m run, 21 burpees
15 deadlift (60%), 150m run, `15 burpees
9 deadlift (70%), 100m run, 9 burpees

INTRO WODFOR TIME:
10-9-8....3-2-1 T2b (do 1 rep less in each rnd),
20 swings,  10 kb SDHP

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 25 . 02. 2019!!!

Εικόνα
FITNESS WOD 6RFT: 
10 T2b , 5 burpee over bar, 5 thrusters (50kg/30kg)
5 burpee over bar

INTRO WOD6RFT:
30 deadlift (35kg/15kg), 20 plate GTOH ,
10 burpee onto plate

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 22 . 02. 2019!!!

Εικόνα
FITNESS + INTRO TEAM WOD (In teams of 3)

FOR TIME:  2 rnds of:

#P1--> 20 jump over box  #P2 --> 60 DU or 150 singles
as #P3--> Rope climbs (amrap)
2 Rnds of : #P1--> 30 wall ball #P2--> 20 Hang clean
as  #P3 -->box  dips (amrap)
2 Rnds of : #P1--> 20 pull up #P2 --> 30 push ups
as   P3 --> Air squat (amrap)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 21 . 02. 2019!!!

Εικόνα
FITNESS WOD2 Rnds of:
20 wall ball, 12 cal row or bike, 10 burpee over bar ,
5 power clean
2 Rnds of: 12 cal row or bike , 10 burpee over bar
5 power clean
2 Rnds of: 10 burpee over bar , 5 power clean

INTRO WODFOR TIME:
Buy in , 150 single jump ropes, then
2 Rnds of: 15 front squat, 20 ring row,
15 push press, 20 back ext. , 15 back squat, 20 push ups
Cash out , 50 sit ups

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 20 . 02. 2019!!!

Εικόνα
FITNESS + INTRO WODFOR TIME:

20 HSPU/ HR push ups, 20 GTOH/ INTRO --> with plate
200m run, 15  -//-          , 15     -//- 
150m run, 10   -//-         , 10    -//- 
100m run, 5     -//-         ,  5     -//-  , 50m run

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 19 . 02. 2019!!!

Εικόνα
FITNESS WODFOR TIME:
10-9-8-7-6-5-4-3-2-1
Power snatch, wall ball, med. ball sit ups

INTRO WODFOR TIME:
''Ladder'' 10-9 ...3-2-1 HR push ups
20 swings (at all rnds)
1-2....8-9-10 Burpee over kb

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 18 . 02. 2019!!!

Εικόνα
FITNESS WOD 7RFT:
30 Climbers, 15 one alt  OH kb squat (alternating)
5 HSPU, 30m kb OH walk

INTRO WOD EMOM 14:
50 jump ropes -rem time k2c/t2b (even min)
-rem time thrusters (add min)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 15 . 02. 2019!!!

Εικόνα
FITNESS TEAM WOD (In teams of 2)
FOR TIME: 100 Wall ball, 100 t2b, 50 HSPU,
100 OHS, 100 steps over box with med. ball, 50 push ups
*one athlete work at a time

INTRO TEAM  WOD (In teams of 2)
AMRAP 16: Alternate  rnds of:
20m kbs farmer carry , 10 double kb russian swings
5 squat jump over kbs
* stop every 2nd min and do 4 sychronized burpees

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 14 . 02. 2019!!!

Εικόνα
FITNESS WODAMRAP 14:
25 dumbbell sumo deadlift, 200m run,
20 pull up, 200m run, 25 db snatches, 200m run,

INTRO WODAMRAP 6 X2  -rest 1' min btw amraps-
25 box jumps, 20 knees to chest,
25 ring row, 20 alt shoulder taps (plank position)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 13 . 02. 2019!!!

Εικόνα
FITNESS WOD8RFT:
8 power clean, 8 burpees, 8 pistols

INTRO WOD4RFT:
10 front squat, 15 hang clean, 20 burpee over bar,
25 cal Row or 20 cal Bike

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 12 . 02. 2019!!!

Εικόνα
FITNESS WOD 3RFT:
30 kcal row or 25 kcal bike, 20 double dumbbell
front lunges, 10 double db press step up over  box

INTRO WOD3RFT:
30 push press, 30 deadlift (same barbell) ,
30 wall ball, 30 med ball sit ups.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 11 . 02. 2019!!!

Εικόνα
FITNESS + INTRO WODFOR TIME:
300m run, 30 swings, 30 air squat
200m run, 20 swings, 20 back squat
100m run, 10 swings, 10 front squat
cash out, 30 burpee over bar

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 08 . 02. 2019!!!

Εικόνα
FITNESS TEAM WOD (In teams of 3)
#P1--> 20  med ball squat clean
#P2-->60 clean & jerk (50%), 50 burpees,
40 T2b , 30 power snatch, 20 HSPU, 10 MU,
20 HSPU, 30 power snatch, 40 t2b, 50 burpees, 60 clean & jerk
#P3 --> REST
*All partners will rotate #P1 completes med. cleans

INTRO TEAM WOD (In teams of 2)
AMRAP 16: 30 box jump, 20 push press, 10 pull up
* As #P1 works    #P2   20 plate GTOH (when #P1 finish switch)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 07 . 02. 2019!!!

Εικόνα
FITNESS WODIn 3' min.: 60 DU , 12 thrusters, 3 rope climb
-->remaining time burpees
In 4 ' min: 40 DU, 9 thrusters, 2 rope climb, 20 swing
-->burpees
In 5' min. : 20 DU, 6 thrusters, 1 rope climb, 20 swings,
12 goblet sq. --> burpees

INTRO WODFOR TIME:
21-15-9 Thrusters, Ring row, burpees

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 06 . 02. 2019!!!

Εικόνα
FITNESS WODAMRAP 12:
6 HSPU, 18 db candelstick roll, 24 alt. db snatchs

INTRO WODAMRAP 12:
20 alt. db thrusters, 20 db sit ups, 10 push ups

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 05 . 02. 2019!!!

Εικόνα
FITNESS WOD6RFT:
6 Power snatch (50%) , 6 OHS, 200m run

INTRO WOD3RFT:
25 deadlift, 300m run, 25 ring row, 200m run,

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 04 . 02. 2019!!!

Εικόνα
FITNESS WODFOR TIME:

10    Hang  clean      (50%), 10 one kb OH lunges
8        -//-                    (60%),            -//-
6        -//-                    (70%),            -//-
4        -//-                    (80%),            -//-
2         -//-                   (90%),             -//-
-rest 1' min-  30 clean & jerk  (60% of clean )

INTRO WOD FOR TIME :

10 front rack lunges, 30 HR push ups, 10 burpee over bar,
20 front rack lunges, 30 k2c, 10 burpee over bar,
30 front rack lunges, 30 plate sit ups, 10 burpee over bar

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 01 . 02. 2019!!!

Εικόνα
FITNEES INTRO ''MARATHON WOD ''
FOR TIME: 100 squat , 10 clusters (INTRO--> thrusters)
                     80 push ups,  -//-
                     60 plate sit ups    -//-
                     50 SDHP,     -//-
                     40 box jumps,   -//-
                     30 pull ups,    -//-
                     20 HR push ups,   -//-
                       (HSPU)
                     10 T2b/k2c,     -//-
                      400m run                   (time cap 30')