Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Μάρτιος, 2019

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 29 . 03. 2019!!!

Εικόνα
FITNESS TEAM WOD (In teams of 2)
AMRAP 16: As #P1 must complete  1 rnd of:
5 OHS, 10 wall balls, 5 HSPU, 10 GTOH,
#P2 do AMRAP burpees onto plate
*Every 2nd min  run together 50m &  continuous
from the point where they stopped

INTRO TEAM WOD (In teams of 2)
FOR TIME: 100 Ring row, 80 sit ups,
60 db snatches, 40 box jumps,
20 burpees, 40 db to chest squats, 60 push ups,
80 wall ball, 100m each run
*ONE ATHLETE WORK AT A TIME.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 28 . 03. 2019!!!

Εικόνα
FITNESS WODE 3MOM 15:
8 deadlift, 12 pistols,
16 cal row or bike
INTRO WOD2x AMRAP 7:
''Ladder'' 4,6,8...wall ball, push ups, air squat
-rest btw amraps 1' min-

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 27 . 03. 2019!!!

Εικόνα
FITNESS + INTRO TABATA  WOD 
TABATA 4: -High knees jump burpees
                    - pull up (INTRO --> Ring row)
TABATA 4: Jumping jacks
                  -kb front rack lunges
TABATA 4: - Swings
                    -kb SDHP
-rest 1' - AMRAP 2: Plank hold

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 26 . 03. 2019!!!

Εικόνα
FITNESS WODAMRAP 4:
6 V -ups  10'' sec L sit hold, 14 sit ups,
then, 6 Rnds of: 8 thrusters, 4 burpee over bar
2 MU or 6 ring dips
INTRO WOD3RFT:
200m run, 20 thrusters, 100 jump ropes,
10 thrusters, 50m bear crawl, 5 thrusters

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 22 . 03. 2019!!!

Εικόνα
FITNESS TEAM WOD (In teams of 2)
FOR TIME: 10 alternate rnds of :
                     12 T2b , 40 climbers
then, 400m relay race (switch every 50m)
40 power snatch,
400m relay race, 40 OHS, 400m relay race,
40 thrusters (ONE ATHLE WORK)

INTRO TEAM WOD 
FOR TIME: 10 alt rnds of : 10 db snatch, 10 push ups
                     10  -//-           : 10 db lunges, 5 burpees
                     10    -//-         : 10 db thrusters, 10 ring row
finally, 400m relay race run, (switch every 50m)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 21 . 03. 2019!!!

Εικόνα
FITNESS WOD
FOR TIME:   12 Rnds of:
4 power clean, 18 one arm db thrusters (9 each arm)
*At the start of 1st rnd do 34 cal row
  At the middle  ( 7th rnd) do 34 T2b
  At the end   (12nd rnd) do 34 pull ups
INTRO WOD6RFT:
12 deadlift, 12 burpee over bar,
100m run

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 20 . 03. 2019!!!

Εικόνα
FITNESS + INTROWOD ''CINDY'' 
AMRAP 20: 5 pull ups (INTRO-->  used brand or 10 ring row)
               10 push ups    (INTRO --> on knees)
               15 squat

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 19 . 03. 2019!!!

Εικόνα
FITNESS WOD2x AMRAP 4:
''Ladder'' 2/2,4/4, 6/6...wall ball, burpees
-rest btw amraps 1' min -  then ,
FOR TIME: 50 thrusters

INTRO WODFOR TIME:
21-18-15-12-9-6-3
Swings, ring row, 100m run

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 18 . 03. 2019!!!

Εικόνα
FITNESS WODAMRAP 12:
8 db power clean, 8 db thrusters, 8 db STOH
*every minute on the minute 2 burpees
INTRO WODAMRAP 12:
 ''Ladder'' 2-4-6-8-10...
Thrusters, burpees jump over box

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 15 . 03. 2019!!!

Εικόνα
FITNESS + INTRO TEAM WOD (In teams of 2)
FOR TIME: 800m relay race (change every 100m )
(time cap 18' min) 60 power snatch # INTRO --> thrusters
                               50 OH barbell lunges
                               40 pull ups + INTRO --> 60  Ring row
                              30 STOH  (shoulder  to overhead)
                               20 burpee jump over box
                               30 STOH
                               40 pull ups   + INTRO --> 60 Ring row
                               50 OH squat  + INTRO --> with plate
                               60 clean & jerk
                               800m relay race (change every 100m)
*ONE ATHLETE WORK AT A TIME
**Every 2nd min. 3 sychronized burpees (exeppt during new)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 14 . 03. 2019!!!

Εικόνα
FITNESS + INTRO TABATA WOD 
FOR 4' min : 1. alt db thrusters 2. burpees
     -rest 1'-
FOR 4' min: 1. alt. db snatch   2. Row or bike
     -rest 1'-
FOR 4' min: 1. OH db alt lunges 2. DU/ singles

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 13 . 03. 2019!!!

Εικόνα
FITNESS WOD3RFT:
60 squat jump over bar, 30 pull up,
10 power snatch
INTRO WOD3RFT:
20 burpee jump over kb, 40 swings ,
20 kb sit ups, 40 kb alternate lunges

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 12 . 03. 2019!!!

Εικόνα
FITNESS WOD5 Rnds -AMRAP 3 each
2 wall climb (or MU) , 4 HSPU, 8 swings,
-rest btw amraps 1' min-
INTRO WODAMRAP 15:
30 box jump , 20 push ups , 30 ring row,
20 sit ups.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 08 . 03. 2019!!!

Εικόνα
FITNESS TEAM WOD (In teams of 2)
FOR TIME: 10 alt. rnds of :
16 sumo kb deadlift, 14 lunges, 12 russian swings
then, 200 barbell GTOH (50% of max clean)

INTRO TEAM WOD
(In teams of 2)
AMRAP 16:  #P1 -->20  battle ropes
(until then catch 200 reps)
as #P2 --> amrap climbers
then, #P1 --> 30 alt. one arm russian swings
(until they catch 180 reps)
as #P2 --> amrap sit ups
--> reming time burpees!  (one athlete work  at a time)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 07 . 03. 2019!!!

Εικόνα
FITNESS + INTROWODFOR TIME: 10 Thrusters, 1 rnd ''CINDY''  (5 pull ups, 10 push ups, 15 squat) 8,6....2 -//-, 2,3,4,5    -//-

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 06 . 03. 2019!!!

Εικόνα
FITNESS WOD5 x AMRAP 2:
1. 8 power clean, rem time pull ups 2. 8 thrusters rem. time ring row
3.  6 power snatch rem time burpee  4.  6 OHS rem time climbers x 10 m
5. 20 deadlift rem time battle ropes

INTRO WODAMRAP 14:
30 wall ball, 20 burpees box jump, 10 k2c/k2e
every 2nd min PENALTY 10 sit ups

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 05 . 03. 2019!!!

Εικόνα
FITNESS + INTRO WOD6RFT:
5 kb (two arms) ground to overhead , 10 push ups
(FITNESS-->HSPU) 15 du  (or 40 singles), 20 swings

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 04 . 03. 2019!!!

Εικόνα
FITNESS WODEMOM 8:
4 power clean, 3 front squat, 2 push press, 1 back squat
-rest 2'-  FOR TIME: 100 wall balls

INTRO WODFOR TIME:
2 rnds of: 15 jump squat, 10 air squat, 15 k2c
2 rnds of: 15 push press, 10 ring row, 15 box dips
2 rnds of: 15 push ups, 10 burpees, 15 OH squat
2 rnds of: 15 sit ups, 10 V-ups, 15 back extensions

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 01 . 03. 2019!!!

Εικόνα
FITNESS TEAM WOD (In teams of 2)
AMRAP 16: Alternating rounds of :
3 burpee over db ,
4 left arm db snatch , 4 right arm db snatch
2 Rope climb (or 8 dips)
*Every 2rd PENALTY both athletes, 50 climbers
** ONE ATHLETE work at a time

INTRO TEAM WOD (In teams of 2)
EMOM 16: Alternating minutes of:
8 deadlift, 4 burpee over bar
--> rem. time of the minute , amrap k2c/k2e
*ONE ATHLETE WORK AT A TIME
(e.t. even min  #P1 add min. #P2 )