Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Απρίλιος, 2019

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 25. 04. 2019!!!

Εικόνα
FITNESS + INTRO WOD 
4 Rnds of: 20 burpee over bar
10 hang power snatch
-rest 2'-
4 Rnds of : 20 jump over box
10 ring dips (or MU)
-rest '2-
4 Rnds of: 20 wall ball
10 HR push ups (or HSPU)
*Each station has 10' min.   time cap.
TOTAL TIME  34 min.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 24 . 04. 2019!!!

Εικόνα
FITNESS WODAMRAP 15:  8 Hang power clean, 16 HR push ups, 32 climpers. *Every min. on min. 4 squat over bar INTRO WODEMOM 15:  1. 20 Ring row 2. 100m farmers walk 3. 20 sit ups 4. 100m  run 5. REST

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 23 . 04. 2019!!!

Εικόνα
FITNESS + INTRO WODFOR TIME:
20-15-10-5 Thrusters, burpee over bar,
T2b/k2c

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 22 . 04. 2019!!!

Εικόνα
FITNESS + INTRO WOD 5RFT:
20 wall ball, 200m run, 10 jerk

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 19 . 04. 2019!!!

Εικόνα
FITNESS + INTRO TEAM WOD (In teams of 4)
#P1  EMOM3: 15 db snatch
                         10 push ups
#P2  EMOM3: 15 deadlift
                         10 lunges (FITNESS--> with plate OH)
#P3  EMOM3:  15 T2b/k2e
                          10 push jerk
#P4  EMOM3:   5 Shuttle sprints  x 10m
                           5 cal row
*Switch  stations even 3rd min.
** Whenever one of the athletes fails to complete
the reps of both exercises on the mimute
PENALTY TO THE WHOLE TEAM...SYNCHRONIZED
BURPEES FOR THE WHOLE MINUTE !

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 18 . 04. 2019!!!

Εικόνα
FITNESS WODAMRAP 15:
10 Swings (increase by 5 reps), 4 burpees (increase by 2 reps)
2 clean  & jerk
14 swings, 6 burpees, 2 clean & jerk...
INTRO WODEMOM 15:
10 swings, 5 burpees

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 17 . 04. 2019!!!

Εικόνα
FITNESS + INTRO WOD 
TABATA 4: Goblet squat
TABATA 4: Shuttle sprints
TABATA 4: Hang kb clean & jerk         -rest 2' -
FOR TIME: 50 burpee over kb   (ONLY FOR FITNESS)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 16 . 04. 2019!!!

Εικόνα
FITNESS WOD Buy in 100 sit ups
then, AMRAP 10: ''Ladder''
5,7,9,11,13...deadlift
10 swings      (total time cap 14')
INTRO WOD Buy in, 100 sit ups
then, 5RFT: 16 ring row,
16 alt. db thrusters, 8 burpee over db

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 15 . 04. 2019!!!

Εικόνα
FITNESS WODFOR TIME:  50 STOH (Shoulder to overhead), 50 T2b (toes to bar)  25 back rack lunges, 50 ring or  box dips, 25 front rack lunges, 50 T2b, 50 STOH INTRO WODE 3MOM 15:  18 deadlift, 15 HR push ups, 12 kcal row .

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 12 . 04. 2019!!!

Εικόνα
FITNESS TEAM WOD (In teams of 2) AMRAP 16: #P1--> 100M gun walk (with plate)  as #P2 --> complete amrap of the complex 1 power snatch + 2 OHS (=1 rep) *Switch when #P1 completes 100m/ before they      change stations must do 4 sychronized burpees **WIN the team with the most reps of complex
INTRO TEAM WOD (In teams of 2)  2 x AMRAP 8: #P1 --> 50 single jump ropes, 12 ring row                  As #P2 --> complete Amrap of the combination      6 deadlift, 3 burpee over bar  -rest btw amraps  1' min-

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 11 . 04. 2019!!!

Εικόνα
FITNESS  + INTRO TABATA WOD
1: TABATA 4: front rack lunges/burpees
2: TABATA 4: thrusters/ plank hold
3: TABATA 4: SDHP/ jump over box
-rest 2'- AMRAP 2:
FITNESS--> bear complex
INTRO --> 30 ''sec front squat/ 30'' sec push press

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 10 . 04. 2019!!!

Εικόνα
FITNESS WOD3RFT:
400m run, 30 air squat, 20 power snatch,
10 burpee over bar.
INTRO WODEMOM 12:
8 Goblet squat, 8 swings, 8 kb twists

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 09 . 04. 2019!!!

Εικόνα
FITNESS WODEMOM 6:
30 DU, 6 Push jerk
-rest 1' - AMRAP 7:
5 HSPU, 10 Clean, 100m run,
INTRO WODAMRAP 12:
''Ladder'' 8-10-12-14....wall ball
20 climbers
8-10-12-14...ring row

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 08 . 04. 2019!!!

Εικόνα
FITNESS WOD FOR TIME:
21-15-9 Deadlift, swings, t2b, 100m run.
INTRO WOD 3RFT:
20 Deadlift, 15 burpee over bar, 10 V-ups,
100m run

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 05 . 04. 2019!!!

Εικόνα
FITNESS + INTRO TEAM WOD (In teams of 3)  Start individual & do AMRAP 4: 6 V-ups, 30 climbers  -rest 1'-  As a team , #P1--> 1 rnd ''CINDY''  *(5 pull up/ ring row, 10 push ups, 15 squat) as, #P2--> amrap candelstick roll to wall ball  and #P3 --> amrap Thrusters *Change stations when #P1 completes 1 rnd ''CINDY'' --> Must complete as a TEAM 21 rnds ''CINDY''  **WIN  The team with the fatest time plus  the reps of med ball exercise + thrusters    (TIME --> 1' min =1 rep )

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 04 . 04. 2019!!!

Εικόνα
FITNESS WODAMRAP 12:
 6 OHS, 12 box jumps, 6 power snatch,
12  cal row or bike.
INTRO WOD2 x AMRAP 6:   -rest btw 1' min-
8 burpees, 12 ring row, 8 goblet squat, 12 swings

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 03 . 04. 2019!!!

Εικόνα
FITNESS WOD5RFT:
6 Power clean, 6 push press, 6 burpee over bar,
100m farmers carry
INTRO WODEMOM 12:
5 k2c, 10 jump squat, 5 push ups.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 02 . 04. 2019!!!

Εικόνα
FITNESS WOD FOR TIME:
9 back squat, 400m run,
15 back squat, 400m run, 21 back squat,
400m run, 15 back  sq. 400m run.
9 back squat
INTRO WODFOR TIME:
10 thrusters, 200m run, 20 front squat,
200m run, 10 thrusters, 200m run, 20 p. press, 200m run,
cash out, 20 burpee over bar

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 01 . 04. 2019!!!

Εικόνα
FITNESS WODFOR TIME:
''MARATHON'' DAY FOR THE 1st  DAY OF SPRING!''
100 db snatch, 80 pistols, 60 jump over box,
40 burpees, 20 pull ups,
40 sit ups, 60 burpees, 80 climbers, 100 db clean
INTRO WOD3RFT:
25 swings, 25 kb SDHP,
50 walking lunges, 50 single jump ropew