Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Ιούνιος, 2019

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 28. 06. 2019!!!

Εικόνα
FITNESS  INTRO  TEAM (In teams of 2)
FOR TIME: 1000m relay  race (change every)
                     100 sit ups    (FITNESS --> GHD)  100m
                     800m relay race
                     80 front squat                                    (One athlete work at a time)
                     600m relay race                                   -TIME CAP. 16' min-
                      60 T2b / k2e                                     
                     400m relay race
                      40 snatches (INTRO --> Dd snatch )
                      200m  relay race
                      20 pull ups ( FITNESS--> 20 each  athle.)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 27. 06. 2019!!!

Εικόνα
FITNESS + INTRO WODAMRAP 14:  20 DU/ 60 singles, 20 OH plate lunges, 20 burpees (FITNESS-->burpees onto palte)  20 plate sit ups. 20 plate GTOH

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 26. 06. 2019!!!

Εικόνα
FITNESS WODFOR TIME:
18-15-12-9-6-3 reps of:
double dbs box  steps over, wall ball,
5 devil presses
INTRO WODFOR TIME:
18-15-12-9-6-3 reps of:
swings,  alt. kb thrusters, 5 burpees

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 25. 06. 2019!!!

Εικόνα
FITNESS WODAMRAP 12:
12 double db clean, 12 one arm  db squat,
12 double db push press, 12 front rack dbs lunges
INTRO WODAMRAP 12:
50m gun walk(with med.ball) , 5 HR push ups,
7 burpee over med. ball , 9 wall ball

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 24. 06. 2019!!!

Εικόνα
FITNESS WOD10RFT:  200m run, 6 thrusters, 8 T2b,  10 pass over box ( arms    in the box & pass legs over box) INTRO WOD10RFT:  100m run, 6 front squat, 8 k2c/k2e, 10 ring row.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 21. 06. 2019!!!

Εικόνα
FITNESS + INTRO TEAM  WOD (In teams of 2) AMRAP 10: Alternate rounds of:  6 Hang clean, 6 HSPU, 6 burpee over bar  as the other holds at plank position -rest 2' min- FOR TIME:  12 Alternate rounds of : (8 rounds of INTRO)  #P1 --> 7 deadlift          as #P2--> do as many sit ups as possible                5 front squat              3 push press               1 wall climb           (time cap. 12' min)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 20. 06. 2019!!!

Εικόνα
FITNESS + INTRO HIT WOD
FOR TIME: / FOR REPS
1 Rnds of: 40 cal row, 40 wall ball, 40 alt. db thrusters
-time cap. 7' min- REST  2' min
2 Rnds of: 300m run, 30 alt db snatch, 30 ring row
-time cap. 7' min.-REST 2' min
3 Rnds of: 20 cal bike, 20 jump over box ,
20 burpees     -time cap 7'-
TOTAL TIME  25' min-

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 19. 06. 2019!!!

Εικόνα
FITNESS WODFOR TIME:
48-40-32-24-16-8 t2b
12-10-8-6-4-2 squat snatch
INTRO WODEMOM 12:
1. 10 Deadlift  2. 15 wall ball
3.  15 HR push ups   4. 100m run.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 18. 06. 2019!!!

Εικόνα
FITNESS WODAMRAP 4:
20 sit ups, 30 scissors, 40 r. twists, 50 climbers
-rest 1'- AMRAP 9:
2 Power clean, 2 front squat, 2 jerk (dip or slipt)
100m gun walk
INTRO WODAMRAP 4:
20 Sit ups, 30 scissors, 40 r. twists, , 50 climbers
-rest 1'-    AMRAP 9:
12 alt db snatch, 12 k2c, 12 ring row,
100m run.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 14. 06. 2019!!!

Εικόνα
FITNESS + INTRO TEAM WOD (In teams of 3)
AMRAP 16: As #P1--> 500m Row, #P2 Runs for distance (50 = 2 reps)
#P3 AMRAP (as many rnds as possible )
''DT'' --> 12 deadlift
                9 Hang clean
                6 jerk
(*one rnd DT = 5 reps
if you complete all reps of one of the exercises= 1 rep
e.t 2 rnds DT & 12 deadlift=11 reps

#P1determines the change
Each time change stations, 3 sychronized burpees

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 13. 06. 2019!!!

Εικόνα
FITNESS + INTRO WODFOR TIME:
21-18-15-12-9-6-3
Dumbbell squat(one db), HSPU( INTRO--> Push ups)
db deadlift(one db -touch both sides od db the ground)
dumbbell sit ups (INTRO --> normal sit ups.)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 12. 06. 2019!!!

Εικόνα
FITNESS WOD3RFT:
15 Power clean, 35 wall bal, 400m run.
INTRO WODFOR TIME:
21-15-9 alt. one arm swings kb lunges,
HR push ups, 200m run.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 11. 06. 2019!!!

Εικόνα
FITNESS WODAMRAP 12:
6 Pull ups, 6 hang power snatch,
12 front rack lunges, 36 climbers
INTRO WODAMRAP 12:
200m run, 15 burpees, 30 deadlift

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 10. 06. 2019!!!

Εικόνα
FITNESS WOD2RFT:
20 Cal row, 20 T2b, 200m run, 20 hang P. clean & jerk
20 cal bike, 20 pull up, 200m run, 20 front squat
INTRO WOD2RFT:
40 push ups, 40 swings, 40 wall ball

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 07. 06. 2019!!!

Εικόνα
FITNESS + INTRO TEAM WOD (In teams of 2)
2 X AMRAP 4: 200m run together

-rem. time As many reps as pos. wall balls
-rest 1'-
2x AMRAP 4: 200m tun together
-rem. time : #P1 --> as many reps as pos. Hang C & J
                as #P2--> plank hold

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 06. 06. 2019!!!

Εικόνα
FITNESS WODFOR TIME:
Buy in, 400m run, then
21-15-9 reps of:
power snatch, swings, one arm OH kb squat
Cash out, 100 DU
INTRO WOD 2 X AMRAP 6: -REST btw 1' min-
50 singles jump ropes, 10 push ups, 10 squat jump,
50m run.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 05. 06. 2019!!!

Εικόνα
FITNESS + INTRO WOD5RFT:
24 kb thrusters (12 reps each side) ,
18 burpee, 12 T2b / k2c

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 04. 06. 2019!!!

Εικόνα
FITNESS WODAMRAP 7: x2 (-rest 1' min btw)
''Ladder'' 3/6/9/12...Power clean
10 HR push ups or 8 HSPU
INTRO WOD AMRAP 12:
15 Swings, 10 burpees, 10 ring row, 15 box jumps

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 03. 06. 2019!!!

Εικόνα
FITNESS WODFOR TIME:
20-15-10-5-10-15-20
OH barbell lunges, Pull ups
INTRO WOD5RFT:
200m run, 7 down ups, 14 front rack db lunges,
21 alt. db push press