Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Ιούλιος, 2019

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 26. 07. 2019!!!

Εικόνα
FITNESS + INTRO TEAM HERO WOD  ''DORIE''
(In teams of 2)
AMRAP 20: Buy in, 150m partner carry (each)
then remaning time:
#P1--> 1 rnd of 15 swings, 10 burpees, 5 GTOH

as #P2--> Max reps wall ball
(switch stations when #P1 complete 1 rnd)
*partners rotate each rnd until team completes
150m wall ball
then, remaining time :
amrap  of the  15/10/15 rep rnds above
(*one partner working at a time)

! When #P1 completes 15/10/5 rnd partner switch Continue switching
after each rnd until 150 cumulative wall ball are completed by the team ,
SCORE IN mumber of rnds & reps of the 15/10/5 completed
for both partners conbined

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 25. 07. 2019!!!

Εικόνα
FITNESS + INTRO WOD''MARATHON''
10RFT: 10 Wall ball, 10 db snatch , 10 push ups,
(time cap 12')
-rest 3' -  4RFT:
20 OH kb walk lunges, 20 kb sit ups,
15 burpees, 15 kb sit ups,
10 goblet squat, 10 cal row/bike   (time cap 12')

-rest 1'-      FOR TIME:  200m sprint

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 24. 07. 2019!!!

Εικόνα
FITNESS + INTRO WOD 5RFT:
15 OHS, (INTRO --> front or back sq.), 9 pull ups,
100m farmers carry

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 23. 07. 2019!!!

Εικόνα
FITNESSS + INTRO WOD 
AMRAP 12:   ''Ladder''  4/4,5/5, 6/6....
Power clean , burpees
* Every 2nd set , 100m run

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 22. 07. 2019!!!

Εικόνα
FITNESS + INTRO WOD 
FOR TIME:
27-21-15-9-3
deadlift, swings, HR push ups.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 19. 07. 2019!!!

Εικόνα
FITNESS + INTRO TEAM WOD (In teams of 2)
FOR REPS: 0'-5' min. max distance run
alternate running every 100m for max  distance
(100m=2 reps/50m =1 rep)
5'-13 min Alternate rnds of:
12 power clean , 20 T2b ( 1 rnd=5 )
13'-25' min. Alternate rnds of:
12 thrusters, 20 jump over box
25'-30' min running for max distance
alt. run every 100m

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 18. 07. 2019!!!

Εικόνα
FITNESS WODEMOM 8:
3 Hang power clean , 1 jerk,
2 front squat
-rest 2'- AMRAP 7: 3/6/9/12/15...
Clean & jerk, T2b
INTRO WOD2x AMRAP 7:
5-10-15-20...
burpees, push ups, squat jump, climbers.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 17. 07. 2019!!!

Εικόνα
FITNESS+ INTRO WOD
AMRAP 14: 9 pull ups (c2b -pull ups)
12 burpees, 20 front  rack lunges, 200m run.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 16. 07. 2019!!!

Εικόνα
FITNESS WODFOR TIME:
8-6-4 Deadlifts, 8-6-4 pull ups
7-5-3 clean, 7-5-3 C2b-pull ups
6-4-2 snatch, 6-4-2 MU
*Every time yoy complete 1 rnd, 200m run
INTRO WOD FOR TIME:
10-9-8...3-2-1 reps of
thrusters, ring row, Hang clean
*Every 2''nd min 5 burpees

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 15. 07. 2019!!!

Εικόνα
FITNESS + INTRO WOD6RFT:
10 OH lunges (FITNESS-->barbell / INTRO--> plate)
6 burpee over               -//-           or          -//-
8 pull ups (INTRO--> ring row )
150m run

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 12. 07. 2019!!!

Εικόνα
FITNESS + INTRO TEAM WOD (In teams of 3)
AMRAP 14:
AS  #P1-->  5 db snatch  each arm (10)
5 db thruster each arm (10)
50m db gum walk
#P2--> amraps (as many rnds as possible )
5 leg raises, 10 r. twists, 5 crunches
(10 reps+ 1 coin)
& #P3-->amrap hits the wheel with the weevil
5 hits=1 coin


#P1 determines the change
WINS the team with the most coins in 14' min
Before the team switch stations, do 3 sychron burpees

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 11. 07. 2019!!!

Εικόνα
FITNESS + INTRO MARATHON WOD
5RFT:
400m run, 20 wall ball, 20 swings
40 reps of  ''x'' in  each round
1. HR push ups 2. front squat
3. pull ups 4. front rack lunges 5. burpees  (time cap 34')

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 10. 07. 2019!!!

Εικόνα
FITNESS WODEMOM 12:
1. 7 Squat snatch 2. 10 T2b
3. 100m farmers carry

INTRO WOD2 X AMRAP 7:
20 alt db  snatch , 150m run, 10 HR push ups.
-rest 1' min btw amraps-

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 09. 07. 2019!!!

Εικόνα
FITNESS + INTRO WOD AMRAP 12:
12 double db push press, 10 dbs steps over box,
8 double db hang squat clean

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 08. 07. 2019!!!

Εικόνα
FITNESS WODFOR TIME:
21 burpees, 21 T2b , 9 Power clean (60%)
15 burpees, 15 T2b, 15 power clean (60%)
9 burpees, 9  T2b, 21 power clean  (40%)

INTRO WOD5RFT:
10 burpee jump over box, 50 jump ropes,
5 wall climbs

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 05. 07. 2019!!!

Εικόνα
FITNESS + INTRO TEAM WOD (In teams of 3)
FOR TIME:
#P1--> 100m farmer walk
as #P2--> as many reps as possible battle rope
both hands u & down
(10 ''ropes up''= 1 rep)
& #P3-->lift as a team 4.000kg GTOH
(INTRO--.> thrusters)
*P1 --> switch stations when  completes 150m
**WINS the team which catch 1st 4.000kg
*** If a team  do 40 reps of battle ropes in 4' min
wins 1' min, more of the total time cap.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 04. 07. 2019!!!

Εικόνα
FITNESS + INTRO WOD 4RFT:
15 push press, 10 SDHP,
10 front rack lunges, 15 DU or  40 singles
*Every min. ON minute. 4 burpee over bar

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 03. 07. 2019!!!

Εικόνα
FITNESS WODEMOM 20:
1. 12/10 cal row   2. 9 power snatch
3. 16/12  HSPU  4. 45'' sec. Farmers hold

INTRO WOD2 x AMRAP 7:
20 alt. db snatch , 150m  run, 10 HR push ups
-rest  1' min. btw amraps-

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 02. 07. 2019!!!

Εικόνα
FITNESS + INTRO WODAMRAP 12:
''Ladder'' 5/10/15/20...
swings, sit ups,
100m run btw each  round

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 01. 07. 2019!!!

Εικόνα
FITNESS + INTRO WODFOR TIME:
12-9-7-5-3 reps of:
deadlift, Hang clean, jerk,
Burpee over bar, jump squat
-rest 1'-  FOR TIME: 400m run.