Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Σεπτέμβριος, 2019

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 30. 09. 2019!!!

Εικόνα
FITNESS WOD AMRAP 12:
30 db snatch, 20 db squat (double db)
10 double db clusters
INTRO WODAMRAP 12:
Ladder 3,6,9...
Russian swings, kb lunges, 100m run

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 27. 09. 2019!!!

Εικόνα
FITNESS + INTRO TEAM WOD (In teams of 2)
3 RFT:    #P1--> Amrap 2:
5 HSPU*, 10 Pistols* as
#P2--> Amrap 2: Ground to overhead
then Amrap 1: sychronized burpees
& switch stations (total time of rnd 5')
-rest btw rnds 1' min-

* INTRO --> HSPU # HR push ups
                      Pistols # Goblet squat
                      Ground to overhead with plate

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 26. 09. 2019!!!

Εικόνα
FITNESS + INTRO TABATA WOD 
1. TABATA 4: Box jumps/ ring row
2. TABATA 4: Burpees/ pull ups
3.  TABATA 4: Thrusters/ air squat
4. TABATA 4: DU or singles / wall climb or HS walk

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 25. 09. 2019!!!

Εικόνα
FITNESS WODFOR TIME: 4 Rnds of:
21 kcal row/ bike , 18 wall ball, 15 clean & jerk
INTRO WOD3RFT:
400m run, 15 double db shoulder to OH
15 double db deadlift, 15 one db sit ups.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 24. 09. 2019!!!

Εικόνα
FITNESS + INTRO EMOM6
5 front squat, 10 back lunges
-rest 1' min-
EMOM 6: even min. 10 SDHP
add min 10 burpee over bar

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 23. 09. 2019!!!

Εικόνα
FITNESS WOD AMRAP 14:
40 Hang clean , 15 T2b , 30 Hang clean.
15 T2b, 20 Hang clean, 15 T2b,
10 Hang clean, 15 T2b
--> rem. time burpee over bar
INTRO WODEMOM 14:
even min:5 thrusters, 5 burpee over bar
add min: 10 DU or 30'' sec DU practise

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 20. 09. 2019!!!

Εικόνα
FITNESS + INTRO TEAM WOD (In teams of 2)
AMRAP 16:  100/80 Cal row (switch every 10 cal )
100 deadlifts ( -//- 10 reps)
50 burpee jump over box    (switch every 5 reps)
50m farmers carry    (each athlete)
*One athlete work at a time
* complete as many reps as possible as a team
in 16 min.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 19. 09. 2019!!!

Εικόνα
FITNESS + INTRO WOD ''FIGHT GONE BAD'' 3 Rnds-5 exer. 1' min each -1 min rest btw rnds 1. SDHP                2. Wall ball              4.HR push ups/ HSPU 3. T2b/k2e                5. Thrusters

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 18. 09. 2019!!!

Εικόνα
FITNESS + INTRO WOD 
AMRAP 12:
10 burpees, 20 swings, 30 kb thrusters,
20 sit ups, 100m run.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 17. 09. 2019!!!

Εικόνα
FITNESS  WOD FOR TIME:
600m run, 50 db snatch, 40 box jumps,
30 db sit ups, 40 devil press (with dbs)
50 one db OH lunges, 600m run.

INTRO WOD2RFT:
25 Goblet squat, 50 sit ups, 25 push ups, 500m run

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 16. 09. 2019!!!

Εικόνα
FITNESS WOD E3MOM 12:
250/200 m Row, 50 double unders,
15 Hang power clean

INTRO WOD3 Rnds - AMRAP 3 each
3 thrusters, 6 push ups, 9 air squat,
3 burpee over bar
-rest btw rnds 1' min.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 13. 09. 2019!!!

Εικόνα
FITNESS + INTRO TEAM WOD (In teams of 2)
2 Rnds for MAX REPS
AMRAP 3: #P1-->250m row as #P2-->Hold bar in hang Pos
--> rem. time MAX REPS Power snatch( alt.)
AMRAP3: #P2--> 250m row as #P1--> Hold bar in hand pos
-->rem. time MAX REPS HSPU( HR push ups)
AMRAP 3: #P1--> 250m row as #P2-->hangs from Horizabol bar.
--> rem time pull ups
AMRAP 3: #P2--> 250m row as #P1--> hangs from H. bar
--> rem. time sychronized burpees
-REST 1' min-
AND THEN DO IT ALL OVER AGAIN
*WINS the team with the most reps at the exercises
of the rem. time  in each amrap.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 12. 09. 2019!!!

Εικόνα
FITNESS + INTRO WODFOR TIME:
50 jump over box , 40 T2b/ k2e/k2c,
30 db Hang split snatch, 20 (TGU),
10 defiv presses.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 11. 09. 2019!!!

Εικόνα
FITNESS + INTRO WODAMRAP 14:
250m row / 200m run (alt. rounds)
40 DU or 80 singles
20 thrusters

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 10. 09. 2019!!!

Εικόνα
FITNESS + INTRO WOD6RFT:
6 kb SDHP, 6 burpees, 6 kb front rack lunges,
6 swings, 6 hang power clean with kb
finally, at the end, 60 kb russian twists

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 09. 09. 2019!!!

Εικόνα
FITNESS + INTRO WOD 
FOR TIME: 400m run, 21 db squat, 9 burpees  over  db,
                     400m run, 15 db squat,  15 burpee over db
                     400m run, 9 db squat,  21 burpee over db

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 06. 09. 2019!!!

Εικόνα
FITNESS + INTRO  TEAM (In teams of 2)
AMRAP 16:
800m run (relay race - change every 100m)
40 sychronized air squat
20 claping partner push ups
600m run (relay race)
30 sychronized squat, 15 cl. push ups
400m run (relay race)
20 Sychro. squat, 10 cl. push ups
200m run (relay race)
10 sychro. squat, 5 cl push ups

--> rem. time #P1--> Double unders
                 as #P2--> 1  rnd ''CINDY''

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 05. 09. 2019!!!

Εικόνα
FITNESS + INTRO WODFOR TIME:
500m run  then,
21-15-9  reps  of : wall ball , swings
then, 500m run

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 04. 09. 2019!!!

Εικόνα
FITNESS + INTROWOD AMRAP 4: 8 T2b/k2e, 4 burpees, 8 thrusters AMRAP 4: 8T2b/K2e, 6 burpees, 6 thrusters AMRAP 4: 8T2b/k2e, 8 burpees,  4 thrusters
-rest btw amraps 1' min-      (Total time 14')

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 03. 09. 2019!!!

Εικόνα
|
FITNESS WOD
4RFT:
300m run, 15 clean & jerk , 15 box jump
INTRI WOD4RFT:
300m run, 15 plate GTOH, 15 plate OH lunges

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 02. 09. 2019!!!

Εικόνα
FITNESS + INTRO WODAMRAP 6:
10 alt db snatch , 30 DU or  60 singes
-rest 1' min- AMRAP 6:
10 db squat, 10 db push press, 10 db sit ups