Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Οκτώβριος, 2019

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 31. 10. 2019!!!

Εικόνα
FITNESS WOD3RFT:
50 back rack lunges, 400m run, 25 burpee over bar
INTRO WOD4RFT:
40 air squat, 300m run, 30 HR push ups

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 30. 10. 2019!!!

Εικόνα
FITNESS + INTRO WODAMRAP 5:
15 Squats, 10/7 cal row , 5 burpee over row
-rest 1' -  AMRAP 5:
10 db thrusters, 20 db lunges, 30 climbers (INTRO without dbs)
-rest 1'- AMRAP 5:
10 jump over box , 10 push ups, 10 db snatch
-rest 1' - AMRAP 5:
5 HSPU (INTRO --> ring row)
10 db sit ups, 15 double db deadlifts

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 29. 10. 2019!!!

Εικόνα
FITNESS WODEMOM 12:
1 st min:  7 deadlift
2nd min: 9 right arm db push press/ 9 left arm p.p
3rd min: 12 toes  to bar
INTRO WODEMOM 12:
1st min: 14 double db deadlift
2nd min: 14 HR push ups
3rd min:  14 k2c/ kness to chest

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 25. 10. 2019!!!

Εικόνα
FITNESS TEAM WOD (In teams of 2)
10 RFT: As #P1 complete  1 round of
5 deadlift , 5 Hang clean , 5 F. Squat ,
5 push press, 5 back squat
#P2 run for distance
*WINS the team who complete 1st 10 alternate rounds
**Every 1000m run (as a team) will deducted
from the final time-SCORE 30'' sec (500m -->15'' sec)
INTRO TEAM WOD (In teams of 2)
FOR TIME : 500m run (together)
400 climbers
300 air squat
200 sit ups
100 wall ball
* ONE  ATHLETE WORK AT A TIME while other holds at plank positions

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 24. 10. 2019!!!

Εικόνα
FITNESS + INTRO WOD 
AMRAP 7: 7 V ups, 7 push ups
AMRAP 7: 7 box jumps , 7 GTOH (intro-->plate)
AMRAP 7: 7 kb SDHP , 7 kb thrusters
MARAP 7: 7 snatch (intro--> swings) 7 burpees
-btw amraps 2 min rest-

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 23. 10. 2019!!!

Εικόνα
FITNESS + INTRO WODAMRAP 16:
30 push press, 20 T2b/k2e/k2e
20 HR push ups, 30 SDHP

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 22. 10. 2019!!!

Εικόνα
FITNESS WOD4Rnds- 30'' sec ON/ 15'' sec OFF
-STOH   -T2b     -rest 1'-
4RNDS -30'' sec ON/ 15'' sec OFF
-Alt pistols   - swings
INTRO WODFOR TIME:               (total time 13')
 200m run, 50  db snatch, 200m run, 40 db snatch ,
200m run, 30 db snatch , 200m run, 20 db snatch ,
200m run, 10 db snatch

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 21. 10. 2019!!!

Εικόνα
FITNEES WODAMRAP 6:
''Ladder'' 2,4,6,8... burpee pull ups, thrusters
-rest 1' min-
AMRAP 6: 6 burpee over bar, 6 clean & clean
INTRO WODAMRAP 12:
10 Ring row, 15 swings, 20 box jumps

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 18. 10. 2019!!!

Εικόνα
FITNESS TEAM WOD (In teams of 3)
AMRAP 16: #P1--> AMRAP 3 Power cleans
                     as #P2  -//-          rope climbs
                     as #P3    -//-       Burpees
*WIN the team with   the most reps at all exercises
**All athletes must  pass  through each station
2 times
INTRO TEAM WOD
AMRAP 18:  #P1--> Amrap 3: wall ball
               as    #P2-->   -//-    : Wall climbs
               as     #P3-->    Amrap 2  : burpees
and 1' min REST  until change
*WIN the team with the most reps at all exercises
**All athletes must pass through each station 2 times

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 17. 10. 2019!!!

Εικόνα
FITNESS  + INTRO WOD EMOM 18:
1 st min 7 Ground to overhead
2 nd min 9 burpees
3 rd min  12 pistols  (weighted for fitness)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 16. 10. 2019!!!

Εικόνα
FITNESS WODFOR TIME:
21 C2b pull ups, 9 snatch, 100m farmers carry
15    -//-            , 7    -//-    ,         -//-
9        -//-         ,  5    -//-     ,    -//-   

INTRO WODFOR TIME:
''Ladder''   5,7,9,12,15...

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 15. 10. 2019!!!

Εικόνα
FITNESS + INTRO WODAMRAP 12:
6 muscle ups or 18 ring dips,
24 swings, 6 HSPU or 12 HR push ups

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 14. 10. 2019!!!

Εικόνα
FITNESS WOD9RFT: ''NASTY 9''
9 deadlift, 9 T2b, 9 power clean, 9 air squat,
9 push jerk , 9 burpee over bar
INTRO WOD8RFT:
8 Thrusters, 8 T2b/k2e, 200m run

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 11. 10. 2019!!!

Εικόνα
FITNESS TEAM WOD (In teams of 2)
AMRAP 16:  400m run (switch every 200m )
then, 3rnds: 30 burpee jump over box (15 reps each)
60 wall ball ( 10 reps each)
--> rem. time  Amrap hang snatches

INTRO TEAM WOD (In teams of 2)
AMRAP 16:  20 cal bike (switch every 10 cal)
                      20 db burpee- deadlift (5 reps each)
                     40 db snatch (10 reps each alt.)
                      40 db squats  -//-

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 10. 10. 2019!!!

Εικόνα
FITNESS WOD3RFT:
400 m run, 15 Hang clean, 15 shoulder to OH
INTRO  WOD 3 RFT:
300m run, 25 swings, 20 TTR, 15 kb sit ups

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 09. 10. 2019!!!

Εικόνα
FITNESS + INTRO WODFOR  MAX REPS :
1' min. SDHP (INTRO--> kb)
1' min box jumps
2' min SDHP
2' min box jumps
3' min SDHP
3' min box jumps      (total time 12' min)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 08. 10. 2019!!!

Εικόνα
FITNESS + INTRO WODAMRAP 12:
''Ladder'' 4,6,8,10, 12....
dumbbell thrusters, lunges with db , devil press
(INTRO -->db push ups)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 07. 10. 2019!!!

Εικόνα
FITNESS + INTRO WOD 
E3MOM 15:
3 burpee pull ups,
5 hang power snatch (thrusters for INTRO)
9 OHS (front squat for INTRO)
12 T2b/k2c

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 03. 10. 2019!!!

Εικόνα
MARATHON TEAM WOD (In teams f 3)

A.  0-10'min  #P1--> Max calories row
                    as #P2--> Must hold Handstand
                        #P3 REST
*Change stations when #P2 brakes
B. 10-20min  #P1--> Max calories bike
                         as #P2 Must hold  hollow position
                        P3 rest
C.  20-30' min #P1--> Max meters run

                       as P2 --> Must hang  & hold from p. u. bar
                    #P3 --> REST
D.   30-32'min  REST
       32-40' min   Max reps power clean
(* 1 bar- 1 athlete work at a time )

! WINS THE TEAM WITH THE BEST RESULT
OF LOAD  & REPS

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 02. 10. 2019!!!

Εικόνα
FITNESS WOD10 RFT:  8 Wall ball, 6 t2b, 4 Snatch, 2 MU INTRO WODEMOM 12:  even min. 8 burpee jump over box add min. 16 alt. db snatch

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 01. 10. 2019!!!

Εικόνα
FITNESS WODFOR TIME:
250m run, 9 front squat, 30 HSPU,
250m run,  15    -//-  ,  20 -//-
250m run, 21      -//- , 10  -//-
250m Sprint!
INTRO WOD8RFT:
5(kb) SDHP, 10 Squat over kb or bar,
15 HR push ups