Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Δεκέμβριος, 2019

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 30 . 12 . 2019!!!

Εικόνα
FITNESS + INTRO WOD
3 Rnds - AMRAP 5 each - rest 1' btw
3 deadlift , 5 shoulder to OH ,
5 front squat , 3 burpee over bar

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 27 . 12 . 2019!!!

Εικόνα
FITNESS + INTRO TEAM WOD (In temas of 2)
Start individual: AMRAP 8:
10 OHS, 10 Swings, 10 burpee over bar
-rest 2'-
As a team : AMRAP 14:
alternate  rnds of 7 thrusters
                            7 pull ups
                            14 squat jump
*ONE ATHLETE WORK AT A TIME
** EVERY TIME EACH ATHLETE COMPLETE ONE ROUND
DO 2 BURPEE OVER PARTNER EACH  & SWITCH

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 24 . 12 . 2019!!!

Εικόνα
FITNESS + INTRO WOD 
5RFT: 12 Cal row /bike
8 squat clean
10 push press
then, 15-9-3-9-15
back squat
burpees

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 23 . 12 . 2019!!!

Εικόνα
FITNESS + INTRO WOD
FOR TIME: 15-12-9-6-3
Deadlift, pull ups (#ring row)
then, 3 rnds of: 20 box jumps,
 20 swings, 20 wall ball

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 20 . 12 . 2019!!!

Εικόνα
FITNESS + INTRO ''12 DAYS OF CHRISTMAS WOD''
FOR TIME:  1 SDHP  / 1 Burpee
                      2 Thrusters / 2 box jumps
                      3 push press / 3 HSPU/ HR push ups
                      4 power clean / 4 plate GTOH
                      5 power snatch / 5 ring row
                      6 swings           / 6 k2c/k2e
                      7 pull ups    /  7 swings
                      8 k2e/t2b  / 8 goblet squat
                     9 box jumps  / 9 kb SDHP
                     10 DU     / 10 kb lunges
                     11  burpees/ 11
                     12 OH lunges/ 12 sit ups
                      (option 1)   / (option 2)
* complete each  exercise in ascending order , then work back down
to 1,  adding one exercise per. round like this : 1,2-1,3-2-1...
for a total 364 reps  HAPPY CHRISTMAS!

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 19 . 12 . 2019!!!

Εικόνα
FITNESS WODFOR TIME:
100 DU, 50 burpees, 25 pull ups,
50 OH plate lunges, 25 push ups, 50 box jumps,
25 push press, 50 deadlift, 25 plate sit ups,
50 wall ball , 25 back extensions, 100m run

INTRO WODFOR TIME:
''Ladder'' 2,4,6,8,10,12,10,8,6,4,2
jump squats, push ups, kb sit ups, kb lunges.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 18. 12. 2019!!!

Εικόνα
FITNESS WOD In 10' min ''GRACE''
30 clean & jerk (60/40 kg)
-rem time AMRAP : 7 T2b , 7 burpees, 14 squat jumps
INTRO WOD In 10' min try to complete:
3-6-9-12-15-12-9-6-3 thrusters, K2c
rem time  AMRAP : Burpees

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 17. 12. 2019!!!

Εικόνα
FITNESS + INTRO WODTABATA WOD
TABATA 4: Swings    -rest 1'-
TABATA 4: HR push ups -rest 1'-
TABATA 4: kb lunges or goblet squat

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 16. 12. 2019!!!

Εικόνα
FITNESS WODAMRAP 7:
7 front squat , 7 power clean, 5  burpee over bar
-rest 1'-  AMRAP 6:
6 wall ball , 6 HSPU, 6 swings
INTRO WODAMPA 12:
10 plate GTOH, 10 cal bike , 10 push ups or ring row ,
10 plate lunges

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 13. 12. 2019!!!

Εικόνα
FITNESS + INTRO TEAM  WOD (In team of 2)
FOR TIME: 100 wall ball
                       80 sit ups
                       60 swings
                       40 pull ups or Ring row (for INTRO)
                       20 burpee box jumps
100m run together, 20 burpee box jumps
                     40 pull ups
                     60 swings
                     80 sit ups
                     100 wall ball    (TIME CAP 16')
                                              *ONE ATHLETE WORK AT A TIME

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 12. 12. 2019!!!

Εικόνα
FITNESS WOD semi - Marathon 
6RFT: 4 deadlift , 3 power clean ,
2  squat clean , 1 clean & jerk
-rest 1'-  4RFT: 6 OHS , 8 t2b , 12 wall ball
-rest 1'- FOR TIME: 21-15-9 power snatch, 100m run
INTRO WOD3RFT:
50 sit ups , 40 squats, 30 swings,
20 burpees, 10 push ups, 5 wall climb

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 11. 12. 2019!!!

Εικόνα
FITNESS WODAMRAP 12:
3-6-9-12...thrusters
6-8-10-12...pull ups
9 burpee box jumps
INTRO WODAMRAP 12:
''Ladder'' 10 cal row
10-12-14-16...wall ball , burpees

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 10. 12. 2019!!!

Εικόνα
FITNESS WOD 3 Rnds -AMRAP 3: each
6 HSPU, 9 Hang power clean
-rest btw amraps  30 sec -
then,  AMRAP 4:
10 burpee over bar , 20 DU
INTRO WOD: 2 rnds of: 10 thrusters, 20 sit ups
2 rnds of: 10 push press, 10 ring row             
2 rnds of: 10 front squat, 10 burpees
-rest every 2 rnds 30'' sec -

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 09. 12. 2019!!!

Εικόνα
FITNESS WOD In 15' min:
10-9-8-7...3-2-1 power snatch , t2b
then, -rem time: AMRAP :
30 Front rack lunges, 30 sit ups
INTRO WOD 
AMRAP 14: 50 Jumping jacks,
20 push ups, 20 burpees, 50 jumping jacks.
20 air squat, 20 crunches

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 06. 12. 2019!!!

Εικόνα
FITNESS TEAM WOD (In teams of 2)
AMRAP 20: 50 air squat , 50 push ups,
50 plate lunges, 50 plate sit ups, 50 burpees, 50 climbers
* ONE ATHLETE WORK AT A TIME WHILE THE OTHER
-->holds a barbell in front rack
INTRO TEAM WOD (In teams of 2)
TABATA 20:  TABATA 4:
alt athletes goblet squat
TABATA 4:
alt athletes swings
TABATA 4:
alt athletes kb russian twists
TABATA 4:
alt athletes wall balls
TABATA 4: alt athletes burpees

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 05. 12. 2019!!!

Εικόνα
FITNESS WODAMRAP 7:
50 DU , 30 Swings , 15 push press
-rest 1'-  AMRAP 7:
30 DU , 20 Swings , 10 push press
INTRO WODAMRAP 6:
''Ladder'' 10 -12-14...Wall balls, sit ups
-rest 2'-  AMRAP 6:
''Ladder'' 10-12-14...plate GTOH ,TTR

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 04. 12. 2019!!!

Εικόνα
FITNESS WOD FOR TIME:
5-6-7-8-9-10 Power snatch
10-12-14-16-18-20 (C2b ) pull ups
 wall balls 
INTRO WODFOR TIME:
5-6-7-8-9-10 Burpees
10-12-14-16-18-20 swings
10  push ups
20 air squats

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 03. 12. 2019!!!

Εικόνα
FITNESS + INTRO WOD AMRAP 12:
40 air squats, 20 T2b /K2e/k2c,
10 HSPU/HR push ups

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 02. 12. 2019!!!

Εικόνα
FITNESS WOD5RFT:
15 Deadlift, 10 bar facing burpee over bar ,
5 power clean (70%-80%)
INTRO WOD5RFT:
14 deadlift,10 cal bike, 7 db thrusters,10 sit ups