Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Ιανουάριος, 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 31 . 01 . 2020!!!

Εικόνα
FITNESS TEAM WOD (In teams of 2)
AMRAP 17: As #P1 complete 1 rnd of:
6 T2b , 5 power snatch , 4 OHS,
30 climbers
#P2 completes MAX Meters on Row
* #P1 completes a full round of the work while #P2 rows
for max metes & switch SCORE is total meters.

INTRO TEAM WOD (In teams of 2)
AMRAP 17: As #P1 complete 1 rnd  of:
8 k2c, 6 thrusters, 4 burpee over bar ,
30 climbers
#P2 completes MAX reps of DU (try to do...)
*SAME AS FITNESS

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 30 . 01 . 2020!!!

Εικόνα
FITNESS + INTRO  WOD
EMOM 16:  1. 45 ''sec cal row
                     2. 45'' sec thrusters
                     3. 45'' sec pull ups
                     4. 45'' sec American swings

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 29 . 01 . 2020!!!

Εικόνα
FITNESS WODFOR TIME:
25-20-15-10-5 reps of:
power clean , HSPU, sit ups,
INTRO WOD FOR TIME:
25-20-15-10-5 reps of:
swings, push ups, sit ups , back extensions

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 28 . 01 . 2020!!!

Εικόνα
FITNESS WODAMRAP 15:
20 OHS, 10 push ups, 20 DU, 10 thrusters
INTRO WODAMRAP 14:
20 wall ball, 10 push ups, 20 DU, 40 single unders

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 27 . 01 . 2020!!!

Εικόνα
FITNESS + INTRO WODEvery 90'' sec x 15min
even set: 10 burpees, 10 T2b / k2c
add set: 10 pull ups (#15 ring row)
10 sit ups

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 24 . 01 . 2020!!!

Εικόνα
FITNESS TEAM  WOD (In teams of 2)
AMRAP 14: 80 HR push ups (ONE ATHLETE WORK)  then, --> rem. time alt rnds of:  #P1 7 hang squat clean , 7 jerk , 7 burpee as, #P2 Run for max distance

INTRO TEAM WOD (In teams of 2)  AMRAP 14: 100 burpees 50 db push press 50 double db deadlift (*ONE ATHLETE WORK AT A TIME )  100m run together

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 23 . 01 . 2020!!!

Εικόνα
FITNESS + INTRO WODFOR TIME:
21-15-9 db snatch (each arm)
42-30-18 db sit ups
63-45-27 db lunges

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 22 . 01 . 2020!!!

Εικόνα
FITNESS WOD4RFT:
500m row/14 bike/15 burpees, 6 (Strict) HSPU, 12 deadlift,
18 box jumps
INTRO WOD AMRAP 12:
''Ladder'' 2-4-6-8...
Swings, kb deadlift (sumo), kb sit ups ,
200m run

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 21 . 01 . 2020!!!

Εικόνα
FITNESS + INTRO WODAMRAP 14:
75 double unders , 50 sit ups, 25 burpees, 15 thrusters

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 20 . 01 . 2020!!!

Εικόνα
FITNESS WOD In 10 min running clock try to
complete : 9-7-5-7-9  reps of
power snatch , bar muscle ups*
*1 bar muscle ups=3 ring dips
then, 10:00- 13:00AMRAP
10 burpees, 25 DU # 60 singles
finally AMRAP 1: Front squat

INTRO WODEMOM 15:
1. 12 front squat 2. 15 HR push ups
3. 12 burpees   4. 15 ring row   5. 15 sit ups

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 17 . 01 . 2020!!!

Εικόνα
FITNESS TEAM WOD (In teams of 2)
14 alt. RFT: 2 clusters, 4 burpee over bar , 8 Front squats
* ONE ATHLETE WORK AT A TIME
** EVERY 3rd' min 15 partner sit ups

INTRO TEAM WOD (In teams of 2)
14 alt RFT:  2 wall climb , 4 burpee, 8 goblet squat
*ONE ATHLETE WORK AT A TIME
** EVERY 3rd min 15 partner sit ups

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 16 . 01 . 2020!!!

Εικόνα
FITNESS WOD IN 14' min running clock :
''Ladder '' 2-4-6-8-10...
Alternating Pistols , Burpees over bar ,
Hang power clean
INTRO WOD In 14 min running clock:
''Ladder'' 2-4-6-8-10...
db snatch , dbs box steps  over , k2c

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 15 . 01 . 2020!!!

Εικόνα
FITNESS WODAMRAP 12:
10 Power clean (add weights in each rnd)
20 cal row / 17 cal bike (alt. rnds)
INTRO WOD3RFT:
10 push ups, 20 sit ups, 30 jump squats,
60 jumping jacks, 60m bear crawl (walk) 60 climbers

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 14 . 01 . 2020!!!

Εικόνα
FITNESS WOD ''FIGHT GONE BAD''
3 RNDS-5 EXERCISES- 1 MIN EACH - 1 MIN REST btw
1. burpees 2. SDHP
3. bow jumps 4. power snatch/ push press
5. Row or Bike 6. REST

INTRO WODAMRAP 7:
50 jump rope , 10 swings, 10 kb SDHP
-rest 2'- AMRAP 7:
20 wall ball, 15 HR push ups, 10 OH med. ball lunges

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 13 . 01 . 2020!!!

Εικόνα
FITNESS WOD 4 RFT:
15 wall balls, 15 swings, 15 T2b,
15 HSPU.
INTRO WOD2RFT:
35 K2c , 35 thrusters, 35 air squat,
35 ring row , 35 burpees

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 10 . 01 . 2020!!!

Εικόνα
FITNESS + INTRO TEAM WOD (In teams of 2)
AMRAP 16:  Alternate rounds of
7 t2b
7 burpees
7 thrusters
  *As #P1 works , #P2 holds a plate OH
**Every  time each team complete 4 rnds total ,
do 21 partner sit ups

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 09 . 01 . 2020!!!

Εικόνα
FITNESS + INTRO WOD 
4RFT: 30 Front squat, 30 push ups
(time cap 10')
-REST 2'-   4RFT: 25 Vups , 25 box jumps
(time cap 10')
-REST 2'-   4RFT: 20 t2b, 20 push jerk
(TOTAL TIME  34')

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 08 . 01 . 2020!!!

Εικόνα
FITNESS + INTRO WOD 
FOR TIME: 21-18-15-12-9-6-3 reps of
double dbs box step up overs
         -//-     shoulder to OH
one db snatches

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 07 . 01 . 2020!!!

Εικόνα
FITNESS + INTRO WOD 
6RFT: 21 Wall ball
            14 deadlift
             7 pull up # ring row

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 03 . 01 . 2020!!!

Εικόνα
FITNESS + INTRO WOD 
EMOM 35: 1. 16 Jump over box
                    2. 20 swings
                    3 15/12 cal row or battle ropes 20
                    4. 5 db burpees
                     5. 16 sit ups or REST