Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Φεβρουάριος, 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 28. 02 . 2020!!!

Εικόνα
FITNESS + INTRO WOD TEAM WOD (In teams of 3)
AMRAP 14:  As #P1 --> 6 T2b , 14 swings, 24 DU
                            #P2--> Wall sit hold
                            #P3--> High plank hold
*When #P1 completes one rnd of 44 reps , do
3 synchronized burpees (as a team) & switch
-rest 1'min -
AMRAP 3: MAX REPS thrusters as a team
*one athlete work at a time (the other 2 rest & switch )

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 27. 02 . 2020!!!

Εικόνα
FITNESS WODFOR TIME:  400m run, 21 thrusters, 21 pull ups,  400m run, 15   -//-      , 15     -//- 400m run, 9    -//-      , 9      -//-
INTRO WODFOR TIME:  400m run,  25 lunges(plate OH) 50 climbers 300m run,  20     -//-              ,    50  sit ups 200m run,  15      -//-         ,   50   plate GTOH

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 26. 02 . 2020!!!

Εικόνα
FITNESS + INTRO WOD 4RFT:
10 STOH (shoulder to overhead )
15 T2b/k2c
20 wall ball
15 hang clean
10 squat jump over bar

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 25 . 02 . 2020!!!

Εικόνα
FITNESS WODAMRAP 12:
3-6-9-12....reps of:
pull ups, power snatch , OHS
INTRO WODAMRAP 12:
3-6-9-12... reps of:
thrusters, ring row , burpees

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 24 . 02 . 2020!!!

Εικόνα
FITNESS + INTRO WODFOR TIME:
50-40-30-20-10 reps of:
swings , HR push ups, box jumps, sit ups,

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 21 . 02 . 2020!!!

Εικόνα
FITNESS + INTRO TEAM WOD (In teams of 2)
AMRAP 16: ''Ladder'' 2,4,6,8....
Dumbbell  thrusters, T2b/k2c
*Switch station whenever they want
** Every 2nd min 4 sychronized burpees
& continue from where they left of.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 20 . 02 . 2020!!!

Εικόνα
FITNESS WOD3RFT:
21 deadlift , 12 burpees, 21 hang power clean,
12 burpee over bar, 21 push jerk, 12 down -ups
INTRO WOD 9 RFT:
6 Burpees , 9 sit ups, 12 push ups, 15 air squat

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 19 . 02 . 2020!!!

Εικόνα
FITNESS + INTRO WOD 
E2MOM 14: 12 Goblet squat
12 hang power clean (INTRO-->with kb)
6 push press (INTRO--> with kb)
6 V-ups

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 18 . 02 . 2020!!!

Εικόνα
FITNESS WODAMRAP 14
15 burpee over bar , 10 deadlift, 5 power snatch
INTRO WOD 2 x AMRAP 6   -rest 2' min btw-
1' min  swigs (russian), 1 ' min Goblet squat
2 min kb SDHP , 2 min kb thrusters

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 17 . 02 . 2020!!!

Εικόνα
FITNESS WOD In 12 min running clock :
21-15-9 hang power clean, Ring dips
--> rem time 3 MU or 3 wall climb
20 plate sit ups
INTRO WOD In 12' min running clock:
 21-15-9 box jumps, swings
--> rem time 2 wall climb , 20 sit ups

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 14 . 02 . 2020!!!

Εικόνα
FITNESS + INTRO TEAM  WOD (In teams of 2)
5Rnds of: min 1. wall balls                   min 2. t2b/k2c                  min 3. squat jumps over bar                  min 4. Push press                   min 5. burpees                  min 6. 10 partner sit ups &  --> rem . time REST  *Partners switch every 30 '' sec  (TOTAL TIME 29')

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 13 . 02 . 2020!!!

Εικόνα
FITNESS WODAMRAP 12:
''Ladder''  2-4-6-8 ...
squat snatch , t2b , 20 DU
INTRO WODAMRAP 12:
''Ladder'' 2-4-6-8...
cal bike , swings, k2c

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 12 . 02 . 2020!!!

Εικόνα
FITNESS + INTRO WODFOR TIME:
10 Thrusters, 15 burpee over bar ,
20 Thrusters, 25 burpee over bar,
30 Thrusters, 35 burpee over bar,
(M 40-45 kg/ F 20-25 kg)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 11 . 02 . 2020!!!

Εικόνα
FITNESS WODAMRAP 14:
7 STOH , 9 T2b, 12 jump over box,
16 HR push ups
INTRO WOD 2 x AMRAP 6:
7 thrusters, 9 k2c, 12 front rack lunges,
16 sit ups.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 10 . 02 . 2020!!!

Εικόνα
FITNESS WOD4RFT:
10 OHS, 24 Swings, 10 burpee over bar,
24 alt. kb push presses
INTRO WOD4RFT:
10 front squat, 24 swings, 10 burpees,
24 ring row

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 07 . 02 . 2020!!!

Εικόνα
FITNESS + INTRO TEAM  WOD (In teams of 2)
    -SEMI MARATHON-
AMRAP 6: Alternate rnds of: 4 box jumps
                                                 3 devil presses
AMRAP 6:    -//-     -//-         : 4 goblet squat
                                                3 push ups
AMRAP 6:    -//-    -//-          : 4  V - ups (or T2b)
                                                 3 pull ups
AMRAP 6:     -//-    -//-         : 4 db snatch
                                                4 swings
-btw Amraps 2' min  rest -
(TOTAL TIME : 30')

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 06 . 02 . 2020!!!

Εικόνα
FITNESS + INTRO WOD'' Double chipper''
FOR TIME: 50 deadlift, 40 pull ups, (#ring row)
30 box jumps, 20 front squats,
10 STOH (push press/jerk)
10 burpee pull ups. 20 front rack lunges,
30 Hang power clean, 40 HR push ups,50 sit ups,

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 05 . 02 . 2020!!!

Εικόνα
FITNESS WOD5Rnds -AMRAP 3 each :
4 hang power snatch , 4 burpee over bar
INTRO WOD5Rnds -AMRAP 3 each:
5 thrusters, 4 burpee over bar

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 04 . 02 . 2020!!!

Εικόνα
FITNESS WOD 6 RFT:
7 Shoulder to OH , 10 power clean,
30 DU, 3 rope climb
INTRO WOD 6 RFT:
7 air squat , 10 med. ball lunges,
7 cal bike , 10 wall ball

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 03 . 02 . 2020!!!

Εικόνα
FITNESS WODAMRAP 14:
''Ladder'' 1-2-3 ...clean & jerk
                2-4-6...    T2b
                3-6-9... box jumps
INTRO WODAMRAP 14:
20 kb SDHP , 20 kb sit ups, 20 box step ups or goblet squat or kb lunges